STATUT
STOWARZYSZENIA MAŻORETEK „PERŁY” W OPOLU


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mażoretek „Perły” i zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jego siedzibą jest Miasto Opole.

3. Stowarzyszenie może mieć swój emblemat(logo) oraz używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz używac skróconej nazwy Mażoretki  „Perły” Opole.

4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, przede wszystkim zainteresowanych rozwojem ruchu mażoretkowego.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

8. Stowarzyszenie może zakładać  sekcje na terenie miasta Opola. Sekcjami nazywamy nowopowstające grupy taneczne działające w ramach istniejącej struktury organizacyjnej Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Cele działania Stowarzyszenia to:

a) upowszechnianie umiejętności tanecznych mażoretek i popularyzowanie  tańca mażoretkowego  oraz innych rodzajów sportu ,w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

b) podnoszenie poziomu grup już istniejących,

c) reprezentowanie tańca mażoretkowego w kraju i zagranicą ,

d) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, przede wszystkim z województwa opolskiego, jak i na całym terenie swojego działania,

e) promocja Miasta Opola i województwa opolskiego.

f) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

g) przeciwdziałanie patologiom społecznym, demoralizacji, przestępczości wśród dzieci i młodzieży, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców,

h) pomoc osobom niepełnosprawnym,

i) działalność na rzecz ochrony środowiska,

j) zagospodarowywanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z dala od alkoholu i używek,

k) rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

l) upowszechnianie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opola,

m) rozwój edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,

n) profilaktyka uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

o) propagowanie idei fair play wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

p) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,

q) rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

r) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,

s) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności,

t) propagowanie analizy walki sportowej jako narzędzia do ewaluacji osiągnięć sportowców i oceny postępów,

u) walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez działalność odpłatną i nieodpłatną.

11. Działalność odpłatna:

a) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

b) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęc pozalekcyjnych, , poprzez prowadzenie treningów,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, także podczas wakacji, spotkań, imprez integrujących społeczeństwo,

c) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

d) udział we wszelkiego rodzaju konkursach, mistrzostwach itp. inicjatywach propagujących ruch mażoretkowy oraz inne rodzaje sportu,

e) współpraca ze wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

f) działalność informacyjno-propagandową szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, współdziałając z prasą, radiem i telewizją,

g) popularyzowanie tańca mażoretkowego oraz innych rodzajów sportu,

h) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży nieprzystosowanej, niepełnosprawnych.

i) organizowanie imprez propagujących ochronę środowiska przyrodniczego,

j) uczestnictwo w akcjach zwalczających uzależnienia i patologię społeczną,

k) współpraca międzynarodowa,

l) prowadzenie szkolenia dzieci oraz młodzieży,

m) promocja miasta Opola,

n) organizacja wycieczek krajoznawczych,

o) organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów , warsztatów, półkolonii    dla dzieci i młodzieży szkolnej,

p) wszelkie działania w ramach edukacji kulturalnej,

q) wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, w tym także dzieci i młodzieży uzdolnionej,

r) organizacja przedsięwzięc edukacyjno-wychowawczych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców,

s) prowadzenie indywidualnych treningów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

t) prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

u) organizacja festynów, rajdów, wycieczek, turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport

v) organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów, wydawanie ulotek i biuletynów informacyjnych,

w) opracowanie, realizacja programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

12. Działalność nieodpłatna:

a) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowo-rekreacyjnych  zajęć pozalekcyjnych, , poprzez prowadzenie treningów,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, także podczas wakacji, spotkań, imprez integrujących społeczeństwo,

b) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

c) udział we wszelkiego rodzaju konkursach, mistrzostwach itp. inicjatywach propagujących ruch mażoretkowy oraz inne rodzaje sportu,

d) współpraca ze wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

e) działalność informacyjno-propagandową szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, współdziałając z prasą, radiem i telewizją,

f) popularyzowanie tańca mażoretkowego oraz innych rodzajów sportu,

g) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży nieprzystosowanej, niepełnosprawnych,

h) organizowanie imprez propagujących ochronę środowiska przyrodniczego,

i) uczestnictwo w akcjach zwalczających uzależnienia i patologię społeczną oraz w zakresie przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości wśród dzieci i młodzieży, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców,

j) współpraca międzynarodowa,

k) prowadzenie szkolenia dzieci oraz młodzieży,

l) promocja miasta Opola,

m) organizacja wycieczek krajoznawczych

n) organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów , warsztatów, półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej,

o) wszelkie działania w ramach edukacji kulturalnej,

p) wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, w tym także dzieci i młodzieży uzdolnionej,

q) organizacja przedsięwzięc edukacyjno-wychowawczych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców,

r) prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

s) prowadzenie indywidualnych treningów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

t) przeprowadzanie analizy walki sportowej na potrzeby różnych dyscyplin sportowych

u) organizacja festynów, rajdów, wycieczek, turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport

v) organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów, wydawanie ulotek i biuletynów informacyjnych,

w) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,

x) opracowanie, realizacja programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

13.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

14. Stowarzyszenie posiada członków:

a)       zwyczajnych,

b)       wspierających,

c)       honorowych,

d)       uczestników

15. Członkiem zwyczajnym i członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz małoletni zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptację  jego Statutu, na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. O przyjęciu do  Stowarzyszenia członków zwyczajnych, członków uczestników oraz członków wspierających, decyduje Zarząd, uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)       wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)       uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym  Zgromadzeniu Członków,

3)       zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4)       korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach , zgodnych z jego działaniami regulaminowymi,

5)       brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

21.  Członkowie zwyczajni  Stowarzyszenia mają obowiązek:

1)       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)       regularnego opłacania składek członkowskich za siebie lub/i członków małoletnich,

3)       czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4)       dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

22. Za członków małoletnich składki opłacają ich przedstawiciele ustawowi. Niepłacenie składek członkowskich przez przedstawiciela ustawowego, stanowi podstawę do skreślenia małoletniego z listy członków Stowarzyszenia. 

23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same  prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Członkowie wspierający i honorowi są  zobowiązani do przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

25. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

26. Członkowie uczestnicy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach , zgodnych z jego działaniami regulaminowymi oraz brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu. W każdym momencie członek uczestnik może starac się o status członka zwyczajnego , po uprzednim złożeniu stosownej deklaracji na piśmie, na podstawie uchwały Zarządu.

27. Członkowie uczestnicy Stowarzyszenia mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni.

28. Członkostwo zwyczajne i członkostwo uczestników w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)       rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)       śmierci członka,

3)       wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

5)       skreślenia z listy członków zwyczajnych lub członków  uczestników na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.

29. Członkostwo członków zwyczajnych  poniżej 16 lat ustaje na podstawie uchwały Zarządu w uzgodnieniu z ustawowym przedstawicielem.

30. Członkostwo honorowe i członkostwo wspierające  w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)       rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej ustnie lub na piśmie Zarządowi,

2)       śmierci członka,

3)       wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

31. Osoba skreślona z listy członków zwyczajnych lub członków uczestników oraz osoba wykluczona z listy członków zwyczajnych, członków uczestników, członków wspierających  lub członków honorowych,  ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

33.Władzami Stowarzyszenia są:

a)       Walne Zgromadzenie Członków,

b)       Zarząd,

c)       Komisja Rewizyjna.

34. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

35. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

36. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W  Walnym

Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3  Prawa o stowarzyszeniach, 

b)       z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, uczestnicy oraz zaproszeni goście.

37. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

38. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  jest zwoływane przez Zarząd raz na trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze-co najmniej na 14 dni przed zakończeniem kadencji oraz raz w roku jako sprawozdawcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w formie mailowej lub na piśmie. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od upływu terminu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

39. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w formie mailowej lub na piśmie. W  przypadku jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku, zwołuje go Komisja Rewizyjna.  W przypadku, gdy podczas Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie nie ma wymaganego kworum, istnieje możliwość zwołania drugiego terminu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbywa się nie wcześniej niż 15 minut po upływie pierwszego terminu- wtedy jest ono prawomocne bez względu na liczbę członków obecnych.

40. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

1)       wybór i odwołanie Prezesa , członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

2)       uchwalanie statutu i zmian w Statucie,

3)       nadzór nad działalnością Zarządu,

4)       ustalanie wysokości składek członkowskich,

5)       uchwalanie programu działania,

6)       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

7)       rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia,

8)       zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9)       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

41. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

42. Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i dwóch członków, wybranych na pierwszą kadencję przez Założycieli Stowarzyszenia, następnie przez Walne Zgromadzenie Członków. Prezes jest wybierany imiennie przez Walne Zgromadzenie, pozostałe funkcje są obsadzane na zebraniu konstytuującym Zarząd. Głosowanie jest jawne. Głosowanie rozstrzyga zwykła większość głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. W pozostałych sprawach ważność uchwał Zarządu wymaga obecności co najmniej 3 członków Zarządu, z rozstrzygającym głosem Prezesa Zarządu. W razie nieobecności Prezesa rozstrzygający głos mają kolejno Skarbnik, a w razie nieobecności także Skarbnika Sekretarz.  

43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

44. Do kompetencji Zarządu należą:

1)       kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami,

2)       realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3)       przygotowanie planów działalności Stowarzyszenia,

4)       składanie sprawozdań z działalności na Walnym  Zgromadzeniu Członków,

5)       realizować program działania uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków,

6)       podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa,  

7)       prowadzenie spraw finansowych.

45. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

46. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych na pierwszą kadencję przez Założycieli Stowarzyszenia, następnie przez Walne Zgromadzenie Członków , funkcje są obsadzane na zebraniu konstytuującym. Głosowanie jest jawne. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej potrzebna jest obecność całego składu Komisji. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie.

47. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

48. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)       kontrolowanie działalności  statutowej i finansowej Zarządu,

b)       składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)       prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)       składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

49. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

50. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn, spadków, zapisów,

c) z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,

d) z wpływów z działalności statutowej

51. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

52. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

53. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

54. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia a w razie jego nieobecności dwóch członków Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

55. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia ,podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

56. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwyklą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

57. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

58. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.